Funkcje senatu

  •  funkcja ustrojodawcza określa podstawy ustroju w państwie- uchwala Konstytucje i zmiany konstytucji( art. 235 konstytucji). W Sejmie inicjatywa musi być przegłosowana 2/3 głosów , a w Senacie bezwzględną większością
  • funkcja prawodawcza związana jest z pojęciem trybu ustawodawczego tzn.: zespołu procedur mających na celu doprowadzenie do powstania ustawy. Składa się z 5 etapów, szczegółowo określonych przez Konstytucję, Sejm w ten sposób( razem z Senatem) wyznacza status prawny, jednostki w państwie, reguluje stosunki społeczne w państwie
  • funkcja kreacyjna